Het Rijk geeft werkgroep regierol voor verduurzaming bedrijfsterreinen

2 min lezen
5-apr-2024 11:34:55

Het Rijk gaat het beleid verduurzaming bedrijfsterreinen coördineren. Hiervoor stelt zij een speciale werkgroep in die moet voorkomen dat ministeries langs elkaar heen werken met verschillende programma’s. Om zo de verduurzamingsopgave voor ondernemers behapbaar te houden.

Reactie op aanbevelingen

Het instellen van de werkgroep volgt uit een brief van demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer. Ze reageert daarmee op een advies van oktober 2023 van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur. Daarin stonden onderstaande drie aanbevelingen, waarvan het kabinet de richting herkent, aldus Adriaansens in haar brief:

  1. Formuleer een toekomstbeeld voor duurzame bedrijventerreinen met meetbare doelstellingen en tijdspad.
  2. Samenwerking in georganiseerd verband op bedrijventerreinen verleidelijk maken en uiteindelijk verplicht stellen.
  3. Zorgen voor een heldere rolverdeling tussen de overheden en uitvoeringsinstanties die betrokken zijn bij verduurzaming bedrijventerreinen.

Beleid staat te veel op zichzelf

Adriaansens beaamt dat de huidige beleidsinspanningen van diverse departementen nog te vaak op zichzelf lijken te staan. ‘Er wordt beperkt gebiedsgericht of te weinig vanuit integraliteit gestuurd. En dat kan uiteindelijk zorgen voor een inefficiënte en niet-effectieve aanpak. Het bereik van het ene doel kan er juist voor zorgen dat andere doelen niet bereikbaar zijn. Dit belastend is voor ondernemers en heeft een negatieve impact op de animo voor gebiedsgerichte verduurzaming.’ Op dit moment kent slechts 20% van de reguliere bedrijventerreinen een vorm van organisatie.

Plan van aanpak

Een interdepartementale werkgroep gaat inventariseren welke programma’s er vanuit het Rijk zich richten op de verduurzaming van bedrijfsterreinen en met welk doel. Veelzeggend is in dit kader dat de brief door vijf andere kabinetsleden van vier verschillende ministeries is ondertekend. Een analyse van deze inventarisatie moet zicht geven op overlap, conflicten, concurrentie, blinde vlekken en de werkbaarheid voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Om zo een antwoord te kunnen formuleren op de vraag wat nodig is om de inzet van het Rijk rondom verduurzaming van bedrijventerreinen efficiënter, effectiever en ondernemersgerichter te krijgen.

‘Het uiteindelijke doel van de interdepartementale werkgroep is om de regierol van het Rijk op het gebied van verduurzamen van bedrijventerreinen vorm te geven. Ook gaat de werkgroep verbindingen leggen met belangrijke externe stakeholders’, aldus de minister.

Belang voor bedrijven

Volgens de raad hebben bedrijven op bedrijventerreinen belang bij een duidelijk toekomstbeeld en bij samenwerking om de bijbehorende duurzaamheidsdoelen te bereiken. Dat geeft richting aan hun handelen en leidt tot efficiency en kostenbesparing. Ook is duurzaamheid van bedrijventerreinen aantrekkelijk voor banken en verzekeraars, hetgeen gunstige condities voor bedrijven bevordert. Op den duur moet volgens de raad de samenwerking op bedrijventerreinen wettelijk worden verplicht.

Wil je advies over jouw situatie? We helpen je er graag bij. 

CTA adviesgesprek aanvragen 530x632px