Begrippenlijst

 

A

Aangeslotene
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op een elektriciteits- en/of gastransportnet, dan wel degene die om een aansluiting heeft verzocht.

Aansluitcapaciteit (E)
Het transportvermogen van de aansluiting zoals door een potentiële aangeslotene is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief wordt betaald.
De aansluitcapaciteit of aansluitwaarde geeft aan hoeveel ampère elektriciteit er door een elektriciteitsaansluiting kan. Bij elektriciteit gaat het om de maximaal toegelaten stroomwaarde (in ampère), die wordt begrensd met zekeringen.

Aansluitcapaciteit (G)
Hoeveelheid gas die in een uur maximaal over een aansluiting kan worden overgedragen, uitgedrukt in m³(n)/uur.

Aansluiting
De verbinding tussen het energienet en je installatie.

Aansluitkosten
De kosten die een netbeheerder maakt om een afnemer aan te sluiten op het net.

Eenmalige aansluitkosten
Het bedrag dat je eenmalig betaalt voor de aanleg van een aansluiting. Dit bedrag is alleen van toepassing bij het aanleggen van een nieuwe aansluiting.  

Jaarlijkse aansluitkosten
Jaarlijkse aansluitingskosten worden in rekening gebracht voor het onderhoud van je aansluiting. Deze kosten dien je jaarlijks te voldoen via de energierekening aan de beheerder van je aansluiting, meestal de netbeheerder.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Op 1 april 2013 fuseerde de NMa met de Consumentenautoriteit en de OPTA en gingen samen verder onder de naam Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet binnen Elektriciteits- en Gaswet. De Dienst uitvoering en toezicht energie, onderdeel van de ACM, zorgt voor een correcte werking en toepassing van de regels en wetten.

Afnemer
Een afnemer van energie is een koper van elektriciteit en/of gas. De afnemer van energie kan zowel een bedrijf (zakelijke gebruiker) of een huishouden (particuliere gebruiker) zijn. Wanneer je als afnemer besluit energie te kopen dan wel af te nemen van een bepaald energiebedrijf dan dien je een leveringsovereenkomst met de desbetreffende energieleverancier af te sluiten. Je kunt sinds 2004 zelf jouw energieleverancier kiezen.

Algemene voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden zoals geformuleerd door de energieleverancier die van toepassing zijn op je contract.

Ampère

De ampère, vaak afgekort als "A," is de eenheid van elektrische stroom in het Internationale Stelsel van Eenheden (SI). Het is vernoemd naar André-Marie Ampère, een Franse natuurkundige die belangrijke bijdragen heeft geleverd aan het vakgebied van elektromagnetisme. Eén ampère wordt gedefinieerd als de hoeveelheid elektrische stroom die door een geleider vloeit wanneer er één coulomb elektrische lading per seconde doorheen gaat.
In eenvoudiger bewoordingen meet de ampère de snelheid waarmee elektrische lading door een circuit stroomt. Het is een fundamentele eenheid in de elektriciteit en wordt gebruikt om de hoeveelheid stroom in verschillende elektrische apparaten en systemen te kwantificeren.

Ampère vermenigvuldigt met spanning (volt (V)) levert het vermogen op: watt. Om bij lage spanningen veel vermogen te kunnen uitoefenen is meer ampère nodig dan bij een bij hoge spanning. Dan is minder ampère nodig om hetzelfde vermogen te leveren.

   

B

Biomassa
Plantaardig materiaal (al dan niet gekweekt) voor energieproductie.

Broeikaseffect
Het broeikaseffect is het vasthouden van warmte in de atmosfeer. De warmte wordt vastgehouden door broeikasgassen. Het broeikaseffect zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde hoger ligt dan op grond van de combinatie warmte-instraling van de zon en de interne aardwarmte verwacht kan worden. Zonder het broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld -18°C zijn, terwijl de temperatuur nu gemiddeld 15°C is. Zonder het broeikaseffect zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Onderzoekers vermoeden dat het versterkte broeikaseffect ontstaat door het sterk toegenomen gebruik van fossiele brandstoffen gedurende de laatste honderd jaar.

Btw
Energieaanbieders en netbeheerder moeten 21% btw (belasting over toegevoegde waarde) bij klanten in rekening brengen en vervolgens afdragen aan de belastingdienst. Zoals over bijna alle producten zijn afnemers dus ook over energie btw verschuldigd. Energieleveranciers en netbeheerders brengen de btw bij je in rekening en dragen deze vervolgens af aan de belastingdienst. Ook wordt er btw geheven over de energiebelasting. Dit betekent dat je over de gehele energierekening, inclusief energiebelasting, btw moet betalen.

   

C

Calorische waarde
Calorische waarde is de hoeveelheid energie of warmte die door voedingsmiddelen en brandstoffen bij verbranding wordt geleverd, in calorieën uitgedrukt. De calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstof in staat is 1 kg water van 14.5 graden Celsius naar 15,5 graden Celsius, bij atmosfeerdruk, te verwarmen. De specifieke energie, energetische waarde of calorische waarde is dus een maat voor de energie-inhoud van een brandstof.

Capaciteitstarief
Dit is een onderdeel van de netwerkkosten die je netbeheerder aan Audax Renewables in rekening brengt. Wij berekenen dit één op één door aan onze klanten. Het tarief is een vast bedrag per jaar voor het transport van elektriciteit en/of gas. De aansluitcapaciteit van je gas- en/of elektriciteitsmeter bepaalt hoeveel je moet betalen.

CO2
Koolstofdioxide komt voornamelijk vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool, en draagt bij aan de versterking van het broeikaseffect.

Correctiefactoren gas
De meterstand op je gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging.

  • De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) aardgas. Je netbeheerder stelt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas vast.
  • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de temperatuur in je gasmeter. Indien je meter niet corrigeert voor de temperatuur van het geleverde gas, corrigeren wij het met een standaardfactor.
  • Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van je gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het met een standaardfactor.

Wanneer er sprake is van een van bovenstaande correcties wordt deze verrekend via aanpassing van de gemeten hoeveelheid. Dit zie je terug op de nota.

   

D

Daltarief
Het daltarief, ook wel laag tarief genoemd, wordt betaald voor die kWh’ s die je in de daluren afneemt. Het daltarief kan alleen gebruikt worden door afnemers met een dubbele elektriciteitsmeter. Het daltarief wordt uitgedrukt in €/kWh die vooraf door de regionale netbeheerder bepaald zijn waardoor er gemiddeld een lagere belasting van het net voorkomt. Zie ook daluren.

Daluren

Daluren zijn door de netbeheerders vastgesteld. In Nederland gelden de volgende uren als daluren:

  • Maandag tot en met vrijdag van 23.00 uur tot 07.00 uur.*
  • In het weekend van vrijdag 23.00 uur tot maandag 07.00 uur.
  • Op officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

*De netbeheerders in Noord-Brabant en Limburg hanteren andere tijden, namelijk van 21.00 uur tot 07.00 uur.

Dubbeltarief
Bij het dubbeltarief worden twee tarieven gehanteerd. In de daluren (‘s nachts) betaal je een lager tarief en in de normaaluren (overdag) betaal je een hoger tarief.

Dubbeltariefmeter
Een dubbeltariefmeter is een energiemeter met twee (aangesloten) telwerken. Deze meter berekent zowel het elektriciteitsverbruik in de daluren tegen daltarief als in de overige uren tegen normaaltarief.

Duurzame Energie 
Het Van Dale woordenboek omschrijft duurzaam als ‘het milieu weinig belastend’. Met duurzame energie wordt energie bedoeld die bij opwekking het milieu weinig belast, zoals zon, wind en water. De overheid kan ook andere manieren van energieopwekking als duurzaam aanduiden.

   

E

EAN-code (European Article Number) 
Het unieke identificatienummer van bijvoorbeeld een aansluiting op het elektriciteits- of gasnet. Deze code wordt aan een aansluiting gekoppeld door de netbeheerder. Netbeheerders, leveranciers en meetbedrijven gebruiken deze code in hun onderlinge communicatie en om klantengegevens gemakkelijk te kunnen opzoeken. Je kunt de EAN-code van je aansluiting opzoeken via www.eancodeboek.nl. (N.B. deze staat niet op de meter. Daar staat wel een meternummer. Zie ook meternummer.

Eindnota
Indien je van energieleverancier wisselt, zul je van de energieleverancier bij wie je vertrekt een eindnota krijgen. Op de eindnota staat hoeveel kWh elektriciteit en m³ gas je in de betreffende periode hebt verbruikt en de kosten daarvan.

Energiebelasting
Over stroom- of gasafname betaal je energiebelasting. Deze heffingen worden vastgesteld door de overheid en je ziet ze terug op je afrekening. De overheid heeft deze belasting ingevoerd om lager energieverbruik te stimuleren.

Energielabel
Het energielabel voor woningen en gebouwen geeft inzicht in de energiezuinigheid van het pand. Het is een verplicht document bij verkoop, verhuur of verbouw van een gebouw.

Energieleverancier 
Een energieleverancier verkoopt energie, oftewel gas en stroom, aan consumenten en/of bedrijven.

Enkeltarief
Enkeltarief maakt, in tegenstelling tot dubbeltarief, geen onderscheid tussen normaaluren en daluren.

Enkeltariefmeter
Een energiemeter met 1 telwerk, bedoeld om het elektriciteitsverbruik te berekenen.

   

G

Garantie van oorsprong
Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een bewijs dat er duurzame energie wordt geleverd. De certificaten, ook wel groencertificaten genoemd, worden in opdracht van de overheid uitgegeven door CertiQ en deze kunnen worden verhandeld op de Europese energiemarkt. Audax Renewables koopt voor een groot deel van de door haar geleverde elektriciteit Franse en Scandinavische waterkrachtcertificaten in. Het overige deel van de elektriciteit die Audax Renewables levert, wordt opgewekt met behulp van Nederlandse biomassacentrales en wind van Nederlandse windmolens.

Gas
Het gas dat in Nederland uit de gasleidingen komt heeft overal dezelfde eigenschappen. Het enige verschil is de plek waar het gas vandaan komt. Het kan bijvoorbeeld uit de Noordzee of Groningen komen. Afhankelijk van waar het gas vandaan komt, wordt het gemengd tot een standaard kwaliteit voordat het in het Nederlandse gasnet wordt geleid.

Grijze Energie
Grijze energie is alle elektriciteit die met behulp van fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld gas en kolen wordt opgewekt. Hierbij komen milieuschadelijke gassen vrij.

Groene Energie
Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat zijn.

Grootverbruiker elektriciteit
Een grootverbruiker elektriciteit is een klant met een aansluitvermogen van meer dan 3 x 80 ampère. Voor elektriciteit bent je dus een grootverbruiker als de doorlaatwaarde van je aansluiting (de zekering) groter is dan 3 x 80A (ampère).

Grootverbruiker gas
Of je een grootverbruiker gas bent hangt af van de capaciteit van je aansluiting. Je bent een grootverbruiker gas als je een gasaansluiting hebt met een technische capaciteitsgrens die groter is dan 40 m³ per uur. Dit is gekoppeld aan het type meter dat je hebt. Deze definities zijn vastgelegd in de Elektriciteits- en Gaswet.

    

H

Heffingskorting
Zie vermindering energiebelasting.

   

I

Inhuizing
Een verhuizing waarbij een (rechts-)persoon een onroerende zaak betrekt en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting op zich neemt.

Indien een afnemer op een aansluiting geen leverancier heeft, bijvoorbeeld omdat deze het pand pas betrokken heeft, dient er zo spoedig mogelijk een leverancier te worden bepaald. Het zo spoedig mogelijk overnemen van een aansluiting zonder dat er een andere leverancier moet worden opgezegd, heet een inhuizing.

   

J

Jaarnota
Een kleinverbruikersaansluiting worden jaarlijks afgerekend met een jaarnota. Op de jaarnota staat hoeveel kWh elektriciteit en m³ gas er in de voorgaande twaalf maanden is verbruikt en de kosten daarvan. Hierop worden de betaalde voorschotten in mindering gebracht. Het eventuele verschil wordt bijbetaald dan wel teruggegeven.

De jaarlijkse afrekenmomenten voor Audax Renewables zijn: MKB rond 31 maart en consumenten rond 30 juni.

Hier vind je een uitleg van de jaarnota

   

K

Kernenergie
Energie die opgewekt wordt door kernreacties wordt kernenergie genoemd. Bij de reacties van kernenergie zijn atoomkernen betrokken. Die warmte van kernenergie wordt in een kerncentrale in elektriciteit omgezet via stoom, generators en turbines.

Kleinverbruiker elektriciteit
De klanten worden in categorieën ingedeeld; kleinverbruiker elektriciteit en grootverbruiker elektriciteit. Binnen de categorie elektriciteit kleinverbruik kan weer onderscheid worden gemaakt tussen particuliere klanten en zakelijke klanten. Een kleinverbruiker elektriciteitsaansluiting is een aansluiting op het net met een maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.

Een belangrijk kenmerk van een kleinverbruikersaansluiting is dat je maandelijkse voorschotten betaalt en jaarlijks een afrekening krijgt van je leverancier. Tevens int de energieleverancier de kosten voor de netbeheerder.

Kleinverbruiker gas
De klanten worden in categorieën ingedeeld; kleinverbruiker gas en grootverbruiker gas. Binnen de categorie gas kleinverbruik kan weer onderscheid worden gemaakt tussen particuliere klanten en zakelijke klanten. Een kleinverbruiker gasaansluiting is een gasaansluiting met een technische capaciteitsgrens die kleiner of gelijk is aan 40 m³ per uur. Dit is gekoppeld aan het type meter dat je hebt. Deze definities zijn vastgelegd in de Elektriciteits- en Gaswet.

Een belangrijk kenmerk van een kleinverbruikersaansluiting is dat je maandelijkse voorschotten betaalt en jaarlijks een afrekening krijgt van je leverancier. Tevens int de energieleverancier de kosten voor de netbeheerder.

Kilowattuur (kWh) 
Een kilowattuur (kWh) is een eenheid van energie. Een kWh is geen SI-eenheid, de eenheid voor energie is namelijk joule. Een kilowattuur kWh is de energie die wordt gebruikt als een vermogensbron een kilowatt (1.000 watt) gedurende 1 uur moet leveren. Omdat een joule een vrij kleine eenheid is, wordt kilowattuur kWh vaak gebruikt, bijvoorbeeld in elektriciteitsrekeningen, terwijl dit geen standaardeenheid is.

   

L

Leverancier
Leveranciers zijn het administratieve en commerciële aanspreekpunt voor de klant: degene die het product inkoopt, levert en afrekent. De meeste bedrijven leveren zowel gas als elektriciteit.

Leveringskosten
De kosten die wij je in rekening brengen voor de levering van energie bestaan uit:

  • Vaste leveringskosten (voorheen ook wel ‘administratiekosten’), zijnde kosten ongeacht de hoogte van je verbruik
  • Variabele leveringskosten, zijnde de kosten voor de door jouw verbruikte eenheden (kWh of m3) vermenigvuldigd met de met jouw overeengekomen prijs.

Liberalisering energiemarkt
De liberalisering van de energiemarkt is in 2000 gestart om de concurrentie tussen de verschillende leveranciers te bevorderen en de afnemers, zowel consumenten als bedrijven en organisaties, meer keuze te geven. In drie fasen werd de energiemarkt vrijgegeven. Sinds 1 juli 2004 (de derde fase) kan iedereen zelf bepalen van welke energieleverancier gas en elektriciteit wordt afgenomen. De liberalisering van de energiemarkt heeft alleen betrekking op de levering van energie en de meetdiensten voor grootverbruikers. Voor het transport van energie is dus geen keuzevrijheid en ben je nog steeds gebonden aan je netbeheerder.

   

M

m³ 
m³ is een standaard eenheid waarin aardgas wordt gemeten. Een kubieke meter is 1.000 liter aardgas, het gemiddeld aardgasverbruik per huishouden is circa 1.800 m³.

Meterstanden
Dit zijn de begin-, jaar- en eindstanden op je meter die wij gebruikt hebben om je verbruik in de afgelopen periode te berekenen. Deze hebben wij van je netbeheerder (of meetverantwoordelijke) of rechtstreeks via je slimme meter ontvangen. Mocht dat niet gelukt zijn dan is er sprake van een schatting en wordt dit aangegeven op je nota.

MVO / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

   

N

Net
Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer.

Netbeheerder (NB)
Elektriciteit: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de elektriciteitswet is aangewezen voor het beheer van een of meer netten.

Gas: een vennootschap die op grond van artikel 2 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van een of meer gastransportnetten.

Netbeheerkosten
Dit zijn de kosten voor je aansluiting en het transport door de netbeheerder. De opbouw van deze kosten vind je op de website van je netbeheerder. Het bedrag wordt in het geval van een kleinverbruikersaansluiting, door de leverancier namens de netbeheerder bij je in rekening gebracht. Wie je netbeheerder is, is op de nota aangegeven.

Nieuw termijnbedrag
Wij hebben je termijnbedrag geschat op basis van het verbruik in de afgelopen periode en de verwachte prijzen. Als je verwacht dat je verbruik de komende periode aanmerkelijk zal wijzigen, dan raden wij je aan het termijnbedrag te laten aanpassen.

Normaaltarief
Het tarief, uitgedrukt in €/kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een hogere belasting van het net voorkomt. Zie ook daltarief.

Normaaluren
Uren van de dag waarvoor het normaaltarief geldt.

   

O

Opzegtermijn
Een contractueel bepaalde termijn die in acht moet worden genomen om een duurovereenkomst te ontbinden.

Opzegvergoeding
De boete die een energieleverancier bij een klant in rekening mag brengen als deze klant de overeenkomst met een vaste looptijd voor het einde van deze looptijd opzegt.

Overheidsheffingen
De overheid heft per kWh en m3:

  • Energiebelasting: een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan.
  • Opslag Duurzame Energie: een opslag op elektriciteit en gas die is ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te dekken.

Wij dragen deze heffingen af aan de Belastingdienst.

   

P

Profielen
De profielen van de aansluitingen worden gebruikt voor zakelijke gebruikers om de volumes van niet-dagelijks uitgelezen aansluitingen voor de allocatie te berekenen en voor de validatie en berekening van standen. De profielcategorieën met bijbehorende fracties worden vastgesteld door het Platform Verbruiksprofielen.

   

R

Regiotoeslag gas
De kosten die wij je in rekening brengen voor het landelijke transportnet voor gas zijn voor een deel afhankelijk van waar je woont. Hoe verder van de Nederlandse gasbron, hoe hoger de kosten. Deze kosten worden door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet aan ons in rekening gebracht.

   

S

Slimme meter
Een op afstand uitleesbare meter op een kleinverbruik aansluiting die op het moment van plaatsing voldoet aan de dan geldende regelgeving: pre-NTA meter (deze voldoet niet aan alle eisen van de NTA8130, het is echter minimaal mogelijk om de meetdata op afstand uit te lezen), NTA8130 versie 1 en opvolgende NTA versies. Een slimme meter dient via de P4 uitleesbaar te zijn.

Standaardjaarvolume afname (SJA)
Vanaf 1-1-2021 het verwachte jaarvolume elektriciteit dat een aangeslotenen van het net zal afnemen bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar;

Standaardjaarvolume invoeding (SJI)
Vanaf 1-1-2021 jaarvolume elektriciteit dat een aangeslotene op het net zal invoeden bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar;

Standaardjaarverbruik (SJV)
Het verwachte jaarverbruik van een afnemer op een netaansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar. Voor afnemers van gas wordt dit uitgedrukt in m³ en voor afnemers van elektriciteit in kWh.

Stroom
Stroom is een verplaatsing van positieve lading. Stroom komt tot stand omdat elektronen zich in tegengestelde richting verplaatsen. Stroom wordt met de letter “I” weergeven en gemeten in ampère.

Switch
De wisseling van leverancier, programmaverantwoordelijke of meetverantwoordelijke op een aansluiting.

   

T

Termijnbedrag
Wij schatten je termijnbedrag op basis van het verbruik in de afgelopen periode en de verwachte prijzen. Als je verwacht dat je verbruik de komende periode aanmerkelijk zal wijzigen, dan raden wij je aan het termijnbedrag te laten aanpassen

Terugleververgoeding
Wanneer je zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) kun je dit direct zelf gebruiken. De elektriciteit die je niet direct gebruikt, lever je aan het openbare net via je aansluiting. Dit heet teruglevering. Gebruik je op een bepaald moment meer elektriciteit dan je kunt opwekken, dan gebruik je elektriciteit uit het openbare net. In het geval van een kleinverbruik aansluiting zal de teruggeleverde elektriciteit worden afgetrokken van de afgenomen elektriciteit en wordt op de jaarnota het netto verbruik aan je berekend. Je krijgt dezelfde prijs voor de teruggeleverde elektriciteit als dat je betaalt voor de afgenomen elektriciteit, inclusief energiebelasting en ODE. Dat noemen we salderen. Mocht je meer elektriciteit hebben teruggeleverd dan dat je hebt afgenomen dan krijg je over de extra teruggeleverde elektriciteit een redelijke vergoeding.

Voor grootverbruik aansluitingen geldt een ander systeem voor terugleververgoeding. De tarieven kun je met je accountmanager afspreken. De overheid staat grootverbruikers niet toe dat zij energiebelasting en ODE aftrekken.

Klik hier voor meer informatie.

Transportcapaciteit
Dit is het vermogen om elektriciteit of gas te verplaatsen van de bron, waar de energie gewonnen of opgewekt wordt, naar een aansluiting. Elektriciteit wordt getransporteerd via koperen kabels en aardgas via buizen. Transportcapaciteit wordt voor elektriciteit gemeten in kWh en gas in m³.

   

U

Uithuizing
Een verhuizing waarbij een (rechts)persoon een onroerende zaak verlaat en de beschikkingsbevoegdheid over de aansluiting beëindigt.

Een uithuizing vindt plaats als een (rechts)persoon de levering door de leverancier laat stopzetten zonder dat de aansluiting op dat moment door een andere leverancier wordt overgenomen. De nieuwe eigenaar c.q. gebruiker van deze aansluiting zal echter wel zo spoedig mogelijk een leverancier moeten kiezen.

   

V

V
Afkorting voor Volt. Eenheid voor elektrische spanning.

Valideren
Het toetsen van de juistheid en volledigheid van een meterstand op basis van de regels uit de codes of voorwaarden.

Vaste leveringskosten 
Vaste leveringskosten (voorheen ook wel ‘administratiekosten’) zijn de kosten die je betaalt voor de levering van energie ongeacht de hoogte van je verbruik.

Verblijfsfunctie
De verblijfsfunctie wordt toegekend aan objecten die kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben en een elektriciteitsaansluiting hebben. Voor elke elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie geeft de overheid een korting op de heffing van energiebelasting, dit heet de Vermindering energiebelasting (dit werd ook wel heffingskorting of teruggave energiebelasting genoemd).

Verbruiksperiode
De periode waarin de gefactureerde producten en diensten zijn geleverd.

Vermindering energiebelasting
Elk huishouden of pand met een verblijfsfunctie heeft een bepaalde minimale hoeveelheid gas en elektriciteit nodig. Hierover hoef je geen belasting te betalen. De energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting per jaar. Dit geldt ook voor het merendeel van de zakelijke aansluitingen.

Vermogen
Is de binnen een bepaalde tijdseenheid geproduceerde energie. De eenheid is Watt (W).

   

W

W
Afkorting voor Watt. Eenheid van elektrisch vermogen per tijdseenheid.

Warmtewet
De wet die geldt voor afnemers van stadsverwarming of blokverwarming met een aansluiting van maximaal 100 kWh. Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kun je niet overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is die de warmte opwekt. Er is vaak ook maar één partij die de warmte aan je levert. De Warmtewet biedt om die reden afnemers van warmte extra bescherming. Er worden maximumtarieven voor warmte vastgesteld en er zijn regels voor wanneer een afnemer kan worden afgesloten bij wanbetaling. Voor meer informatie kun je terecht op www.acm.nl.

Waterkracht
Waterkracht is energie uit water dat in beweging is.

Windenergie
Windenergie is energie die wordt opgewekt door de bewegingsenergie van wind om te zetten in een bruikbare vorm zoals elektriciteit. Tegenwoordig wordt het woord windenergie vooral gebruikt voor de elektrische energie die met een windturbine uit de wind gewonnen wordt.

   

Z

Zonnepanelen

Een zonnepaneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie.

Marktrapporten

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze marktrapporten