Disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat Audax Renewables uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

De door jou verstrekte (persoons)gegevens worden door Audax Renewables uiteraard vertrouwelijk behandeld. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit voor de uitvoering of nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is. Audax Renewables gebruikt jouw gegevens slechts voor het doel waarvoor je deze aan ons ter beschikking stelt. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het privacybeleid op de website www.audaxrenewables.nl/privacyverklaring

Audax Renewables spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en fouten te voorkomen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud en/of de ter beschikking gestelde informatie onvolledig en/of onjuist is en/of dat fouten voorkomen. Audax Renewables is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of raadpleging van de website, (on)bereikbaarheid van de website en/of (on)bereikbaarheid van de helpdesk van Audax Renewables tenzij de schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Audax Renewables of haar medewerkers.

Rechten intellectueel eigendom

Alle rechten betreffende intellectuele eigendom liggen bij Audax Renewables of door haar ingeschakelde derden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Audax Renewables is het niet toegestaan informatie of onderdelen van de website of enig onderdeel daarvan te kopiëren of te gebruiken voor een ander doel dan raadpleging van informatie die door Audax Renewables beschikbaar is gemaakt.

Disclaimer MijnAudax

Audax Renewables spant zich in om de inhoud van MijnAudax zo vaak mogelijk te actualiseren en fouten te voorkomen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud en/of de ter beschikking gestelde informatie onvolledig en/of onjuist is en/of dat fouten voorkomen. Audax Renewables is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van MijnAudax, onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, (on)bereikbaarheid van MijnAudax en/of (on)bereikbaarheid van (de helpdesk van) Audax Renewables met betrekking tot MijnAudax tenzij de schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Audax Renewables of haar medewerkers.

Je bent als klant van Audax Renewables gehouden ervoor te zorgen dat geen personen toegang verkrijgen tot MijnAudax die hiervoor niet voldoende gemachtigd zijn.

Audax Renewables behoudt zich het recht voor om MijnAudax op elk moment te wijzigen zonder daarover vooraf mededeling te doen. Indien Audax Renewables zo besluit, kan MijnAudax offline worden gehaald. In dat geval dienen wijzigingen weer per e-mail te worden doorgegeven aan Audax Renewables.

De door jou verstrekte (persoons)gegevens worden door Audax Renewables uiteraard vertrouwelijk behandeld. Je gegevens zullen niet zonder jouw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het privacybeleid.

Alle rechten betreffende intellectuele eigendom liggen bij Audax Renewables of door haar ingeschakelde derden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Audax Renewables is het niet toegestaan informatie of onderdelen van MijnAudax of enig onderdeel daarvan te kopiëren of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor Audax Renewables je toegang heeft gegeven.

Marktrapporten

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze marktrapporten